Naujienos spausdinti
2019-06-14 |

Visagino švietimo pagalbos tarnyba priims į darbą psichologą ir specialųjį pedagogą. Šie švietimo pagalbos specialistai savo funkcijas vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

Informacija dėl šių specialistų atrankos (konkurso) paskelbta www.vspt.lt tinklalapyje.

 
 
2019-05-28 | Skelbiama viešasis pirkimas

Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia paslaugos pirkimą Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  plaukimo instruktoriaus pareigoms atlikti

Daugiau informacijos http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=40cea8ff-426b-471b-b358-3177f148e6bf&itemID=f549f830-8fab-4e87-908a-58b61a99ff8b

 
 
2019-05-27 | Skelbiama atranka socialinio pedagogo pareigoms eiti

Skelbiama atranka Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“(VPC) socialinio pedagogo pareigoms eiti

Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia atranką Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  darbuotojo – socialinio pedagogo (-ės) pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

 Informacija pretendentams.

Mokyklos pavadinimas: Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras).

Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas.

Darbo krūvis – 0,5 etato, 18 valandų per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

1. Aukštasis išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacija.

2. Įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.

3. Baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.

4. Įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.

Socialinio pedagogo funkcijos:

1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais).

2. Konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su auklėtojais, priešmokyklinio ugdymo pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.

5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas.

6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.

7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus).

8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.

9.  Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą.

10. Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus).

11. Planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą  leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5. Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

6. Socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Dokumentai priimami adresu: Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC),  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 14.30 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai: Tarybų g. 9, Visaginas, 31134 direktoriui arba elektroniniu paštu sekretore@auksinisgaidelis.lt.

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Skelbimas galioja iki 2019-07-29.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel.  (8 386) 71 706.

plačiau
 
2019-05-5 | Šeimos tautų šventė lopšelyje-darželyje

Tuo metu, kai žemė išgyvena patį gražiausią sodų žydėjimo metą, švenčiama Tarptautinė šeimos diena. Šeima – tai vieta, kur mes galime būti laimingi, mylimi ir išklausyti, tai šiltas ir jaukus židinys, prie kurio mes visi ir kiekvienas juntame šilumą, meilę ir supratimą.

Gegužės 15 dieną lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ bendruomenė, kaip viena didelė šeima susirinko į muzikos salę paminėti šeimos-tautų dieną. 

Direktorė L. Šamatavienė sveikindama susirinkusius pabrėžė šeimos ir tautų svarbą, šeimos ir darželio santykius paremtus abipusiu supratimu, gebėjimu susitelkti ir būti kaip viena šeima. Padėkojo lopšelio-darželio tarybos nariams, tėvų komiteto nariams, darbuotojams bei rėmėjams.

Darželio bendruomenės nariai sveikino dainomis, eilėraščiais ir šokiais. Dalyviai už bendradarbiavimą ir pasirodymą apdovanoti padėkos raštais ir dovanėlėmis.

Tėveliai šventėje turėjo ypatingą užduotį – pastatyti Šeimos namelį.

Daugiatautėje šeimos šventėje  buvo ragaujami įvairių tautų patiekalai:  virtiniai, blynai, vėdarai, bulvių plokštainis, paplotėliai su įvairiais įdarais, pyragaičiai, taip pat įvairių vaistinių arbatžolių arbata. Buvo ne tik gardu, bet labai smagu dėl to, kad mes, nors tokie skirtingi, esame visi kartu  ir mums šalia būti gera.

Drąsiai galima sakyti: gera, linksma ir smagu, kai visa šeima kartu.

plačiau
 
2019-05-10 | Kviečiame į Šeimos-tautų šventę!

 
 
<<  ankstesnis  7   8   9   10   11   12   13   20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>