Naujienos spausdinti
2018-01-26 | DIPLOMAS LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENEI

/out_data/NAUJIENOS/diplomas2017.pdf

 
 
2018-01-24 | Dėmesio, aktuali informacija tėvams!

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-12-19 priėmė Švietimo įstatymo Nr. I  –1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymą, kurio nuostatos įsigalioja  nuo 2018 m. vasario 1 d.

Atkreipiame dėmesį, kad įsigaliojus Švietimo įstatymo  pataisai  jau kitais mokslo metais  tėvai (globėjai) patys  galės nuspręsti – 5 ar 6 metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinę grupę. Pradinis ugdymas teikiamas, kai vaikui tais kalendoriniais metais  sueina 7 metai.  Taip pat įteisinta, kad pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.

Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) gali kreiptis į Visagino švietimo pagalbos tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, išsiaiškinant vaiko galias ir sunkumus, jo raidos lygį įvairiose srityse, atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo gebėjimą mokytis, tikėtinus mokymosi pasiekimus, socialinę sėkmę ir teikiant rekomendacijas vaiką ugdysiančiam pedagogui, tėvams (globėjams). Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priims tėvai (globėjai).

Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atliks vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateiks tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Tėvai prašymus dėl Vaiko brandumo vertinimo gali pateikti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje adresu Draugystės g. 12 (jei vaikas toliau bus ugdomas Visagino savivaldybėje). Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą,  Švietimo pagalbos tarnybai pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą;
  • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
  •  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

Vaiko brandumo įvertinimo data su tėvais (globėjais) bus derinama individualiai.

Informaciją teikia  Visagino savivaldybės administracijos   švietimo, kultūros ir sporto skyrius tel. (8 386 )31 789 ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos, teikiančios priešmokyklinį ugdymą.

plačiau
 
2018-01-12 | MES ŽINOME, KODĖL ESAME LAISVI

Lopšelio-darželio bendruomenė paminėjo Laisvės gynėjų dieną visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

plačiau
 
2018-01-09 | Skelbiama atranka užimti meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) pareigas

Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia atranką Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  darbuotojo – meninio ugdymo mokytojo (-jos) (muzikos pedagogo (-ės)) pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

informacija http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/QuickPOSearch.aspx?branch=POSearch&pageId=32b58b83-dd36-46f3-93a7-f0926b66dbca

plačiau
 
2018-01-08 | MES UŽ SVEIKATAI PALANKIĄ VAIKŲ MITYBĄ

 

 

Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis" (VPC) įtrauktas į „Sveikatai palankus" įstaigų sąrašą

 

Plakatas

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  34   35   36   37   38   39   40   50  60  70  80  90  100  sekantis  >>