Naujienos spausdinti
2020-02-19 | Trikrepšis darželyje – emocijos, įgūdžiai, galimybės

Šiandien, vasario 19 d. lopšelio-darželio sporto salėje virė krepšinio aistros. Vaikai buvo supažindinami su  nauju žaidimu  – trikrepšiu. Tai lyg jaunesnysis krepšinio brolis – judėjimo, kamuolio  valdymo, žaidimo technika bei pagrindinės taisyklės yra tokios pat. Vaikams buvo smagu  tiesiog mėtyti į krepšį, o kai jų net trys – malonumas dar didesnis.  Užsiėmimo metu  vaikai, kartu su mokytojais ir krepšinio treneriu rungtyniavo estafetėse su krepšinio elementais, bandė susidraugauti su krepšinio  kamuoliu jį varydami, mesdami į krepšį. Pramokę pagrindinių judesių, vaikai pirmiausia  išbandė jėgas krepšinio aikštelėje tarp savo grupės draugų. Visiems buvo suteikta galimybė, išbandyti savo jėgas trikrepšio aikštelėje.

Po emocionalių sportinių žaidynių, visi sutarė, kad krikrepšį žais ir sporto salėje ir lauko aikštelėje.

Pagrindinis trikrepšio žaidimų tikslas buvo ne laimėti ar nugalėti, o linksmai ir aktyviai praleisti laiką su draugais.

Vaikų palaikymo šūksniai, juokas ir teigiamos emocijos lydėjo visus dalyvius. Atslūgus emocijoms, ugdytinių mokytojai džiaugėsi atradusios naują sporto šaką.

Dar kartą dėkojame Visagino savivaldybės tarybos nariui Sergejui Kotovui už suteiktą galimybę ugdytiniams ugdytis ir tobulinti įgūdžius krepšinio pasaulyje. 

plačiau
 
2020-02-15

SU VASARIO 16-ĄJA - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Nepaimsi, nepakelsi, neparodysi,
nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi.
Ne valiavimuos, ne šūkiuose, ne odėse –
mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi…
(Just. Marcinkevičius „Laisvė“)


Miela lopšelio-darželio bendruomene,

Vasario 16-oji - tarsi tautos vainikas, ryžto ir tikėjimo simbolis, įprasminintis ilgus metus lietuvių brandintus lūkesčius atkurti savarankišką valstybę.
Iš visos širdies dėkoju Jums už nuoširdų darbą, kūrybą, už palaikymą, bendradarbiavimą, patriotizmą savo kraštui.
Sveikinu Lietuvos valstybės gimimo dienos proga.
Tegu gyva Vasario 16-osios atmintis įkvepia nuoširdžiam darbui ir kilniems siekiams.

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 
 
2020-01-22 | Skelbiamas konkursas Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) ūkio padalinio vadovo pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) ūkio padalinio vadovo pareigoms eiti

 

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas: Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga, Tarybų g. 9, Visaginas, kodas 190230639.

 

Pareigybė: Ūkio padalinio vadovas. Pareigybės paskirtis – užtikrinti efektyvią lopšelio-darželio ūkinę veiklą: ūkinės veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, priežiūra ir kontrolė.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.

Išmanyti lopšelio-darželio struktūrą ir veiklos sritis.

Išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbą.

Gebėti savarankiškai valdyti, kaupti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, dokumentus bei kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus, sprendimus, daryti išvadas.

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Būti gerai susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rengimo reikalavimais bei mokėti rengti teisės aktų projektus.

Gerai žinoti viešųjų pirkimų organizavimo principus, paslaugų ir prekių rinkoje kainas, ūkinių ir finansinių sutarčių sudarymo tvarką ir vykdymą.

Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Gerai mokėti valstybinę kalbą, turėti III valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  1. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
  2. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);
  3. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
  5. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų dokumentai pateikiami per sistemą www.vataras.lt/vtis/ 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.

Skelbimo numeris 62776

skelbimo paskelbimo data 2020-01-22

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

 

Skelbimas apie konkursą paskelbtas  Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) interneto svetainėje www.auksinisgaidelis.lt Visagino savivaldybės tinklapyje www.visaginas.lt

 

 
 
2020-01-21 | DARBAS

 

Visagino lopšeliui-darželiui „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) reikalingas meninio ugdymo mokytojas (muzikos pedagogas)

 

Darbo pobūdis – planuoja, organizuoja ir vykdo meninį (muzikinį) procesą atsižvelgiant  į individualius vaikų ugdymosi poreikius, lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų tikslus, grupių teminius veiklos planus.

Darbo sutartis – terminuota.

Kontaktinis asmuo: Laima Šamatavienė, telefonas 8 (386) 71 706, Tarybų g. 9, Visaginas.

 
 
Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ turi paramos gavėjo statusą ir gali gauti bei naudoti paramos tiekėjų savanoriškai ir neatlygintinai perduotus paramos dalykus įstaigos bendruomenei naudingais tikslais.
Mieli tėvelai, seneliai ir kiti artimieji, skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie Jūsų vaikų ugdymo sąlygų gerinimo, įstaigos materialinės bazės turtinimo, sveikos ir saugios aplinkos kūrimo. Įstaigos bendruomenė bus dėkinga už bet kokią suteiktą paramą.
Kaip ir kiekvienais metais, kviečiame pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatymo teikiama galimybe skirti mūsų įstaigai iki 2 % savo pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Išsamiau apie gyventojų pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.lt, www.vmi.lt.
 
Prašymą (Forma FR0512 v.3) galite pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą
adresu https://deklaravimas.vmi.lt
Mūsų rekvizitai: Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis", kodas 190230639, adresas: Tarybų g. 9, 31134 Visaginas, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, banko sąskaita LT607300010002620498.
plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>