Teisinė informacija spausdinti

 

Lopšelio-darželio vidaus dokumentai:

 

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa „Grūdelis" atsisiųsti 

Lopšelio-darželio edukacinių erdvių plėtojimo programa „Darželis, kuriame gera visiems 2017-2021 m." atsisiųsti

Lopšelio-darželio 2015-20109 metų vaikų sveikatos stiprinimo programa „Noriu būti sveikas"   atsisiųsti

Lopšelio-darželio  Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo lopšelyje-darželyje tvarka

 

Lopšelio-darželio Vaikų patyčių ir smurto  prevencijos programa 

 

 Lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklės atsisiųsti

 

 

Pareigybių, kurioms taikomos konkrečios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, sąrašas atsisiųsti

 

Dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo įsakymas

 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimai:

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO atsisiųsti

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. TS-214 „DĖL VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) TEIKIAMOS PATALPŲ NUOMOS PASLAUGOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO atsisiųsti

 

Dėl mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo ir vaikų priėmimo į Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašų patvirtinimo http://www.visaginas.lt/index.php?3392771168

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

http://www.visaginas.lt/index.php?781041467

 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/MGkLoGbdrt

 

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e711b850aa6011e7a65c90dfe4655c64/yRiPrvSAem

 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.389482

 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas